1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Pivovar Litovel a.s., Palackého 934, 784 01, Litovel, IČ: 47676914, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddílu B, vložce 816 (dále také jen „pořadatel“).
 2. Účastník soutěže - tým Tým se musí skládat alespoň ze čtyř a ne více než šesti účastníků. Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, která se v souladu s pravidly řádně zaregistruje na www.cernycitron.cz nebo přímo v den konání akce 6. 6. 2017 od 14:00 v – Areál Korunní Pevnůstky,
 3. Podmínkou účasti v soutěži je účast na Velké citrónové párty (dále jen „VCP“) konané dne 6. června 2017 v Areálu Korunní Pevnůstky v Olomouci.
 4. Každé soutěže se musí zúčastnit min. 1 účastník z týmu.
 5. Hlavní výhrou je vaření vlastního piva v Pivovaru Litovel, a.s. pro celý tým v období 1 rok od získání výhry. Druhou a třetí cenou sud piva pro každého účastníka z týmů. Čtvrtá a pátá cena karton piva pro každého účastníka z týmu.
 6. Maximální množství výhry na jednoho účastníka z týmu je 1 ks.
 7. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.
 8. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.
 9. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.
 10. Reklamovat závady na výhře není možné.
 11. Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 12. Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Pivovar Litovel, a.s. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
 13. Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.cernycitron.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.cernycitron.cz.
 15. Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.cernycitron.cz.
 16. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
 17. Účastník bere na vědomí, že pořadatel může vyhotovit fotografie všech výherců či účastníků a má právo zveřejnit je dle vlastního uvážení a bez jakéhokoli omezení na jednotlivá média, časové období nebo geografický rozsah

Jak říká klasik: Máme tady výborný koláčky (neboli cookies)! Díky nim vím, co tady na webu děláš, a taky ti ukazuju nejlepší reklamu, jakou umím udělat. Tím, že tenhle web používáš, s tím souhlasíš. Okej?

Okej!